зема

 • 81антиципација — (лат anticipatio) 1. аванс, земање однапред (пари, стока итн), 2. фил создавање на суд или претпоставка за нешто однапред, т е прифаќање на некој суд или заклучок однапред, како да е вистинит, со тоа што тој подоцна ке се докаже (потврди) …

  Macedonian dictionary

 • 82апрехензија — (лат apprehensio) 1. прав земање, присвојување на нешто 2. фил поимање, спознание …

  Macedonian dictionary

 • 83апцигува — (гер abziehen) 1. одбие/одбива, одземе/одзема (на пр, од платата на име на отплата на долг), 2. преточи/преточува (вино), 3. тип земе/зема прв отпечаток од сложениот шиф (заради вршење на коректура), 4. фиг поврати/поврака …

  Macedonian dictionary

 • 84арендатор — (лат arrendator) човек што зема нешто под аренда, закупец …

  Macedonian dictionary

 • 85арендира — (лат arrendare) даде/дава или земе/ зема нешто под закуп, под аренда …

  Macedonian dictionary

 • 86арсенофагизам — (грч arsenikon, phagein jade) мед навика на земање арсенови соединенија во количества што инаку се отровни заради јакнење на телесната сила и на половата способност …

  Macedonian dictionary

 • 87асумпција — (лат assumptio) 1. земање, примање, 2. примање на душата на небото, 3. денот на смртта на некој светител, 4. фил друга премиса во силогизам …

  Macedonian dictionary

 • 88бикамерален — (лат bi , camera) што има две комори, обично се зема во политичка смисла за ознака на парламентарен систем што има два дома народно собрание и сенат, дводомен …

  Macedonian dictionary

 • 89биопсија — (грч bios, orao гледа) мед земање на делче од орган или ткиво од жив организам заради утврдување на промени со помош на микроскопски преглед …

  Macedonian dictionary

 • 90верзура — (лат. versura) трг. 1. менување на поверителот, земање заем за да се покрие со него некој друг долг, плаќање на дол со заем 2. промет, обрт …

  Macedonian dictionary

 • 91визира — (лат. visere гледа) 1. завери/заверува патни исправи, стави/става виза на паспорт и др. 2. земе/зема на нишан, нанишани/нанишанува 3. насочи/насочува оптички или агломерен инструмент кон некоја точка …

  Macedonian dictionary

 • 92виндикација — (лат. vindicatio) 1. прав. полагање на право на сопственост над нешто и барање за негово враќање, барање на сопственикот да му се врати нешто што му било одземено 2. земање во заштита, заштитување …

  Macedonian dictionary

 • 93грасира — (лат. grassari) 1. земе/зема замав, преовладее/преовладува, пустоши, се шири, се распространува (за болест) 2. учествува во некоја работа, се фаќа за работа …

  Macedonian dictionary

 • 94дактилоскопија — (грч. daktylos, skopeo гледа) 1. земање на отпечатоци од прстите заради утврдување на идентитетот 2. наука што се занимава со проучување на таквите отпечатоци …

  Macedonian dictionary

 • 95детонира — (лат. detonare) грмне/грмнува, експлодира. (фр. detoner) муз. земе/зема премногу висок или премногу длабок тон, погрешно пее …

  Macedonian dictionary

 • 96доза — (грч. dosis) 1. пропишано количество лек или нешто друго (храна, пијалак) за земање во определено време 2. фиг. извесно количество од нешто. (шв. dosa) 1. кутија за тутун 2. сад или кутија за разни други потреби …

  Macedonian dictionary

 • 97донатор — (лат. donator) 1. оној што подарува или завештава нешто (на црква, установа и сл.), дарител, завештател 2. биол. а) организам што дава наследен материјал б) единка од која се зема ткиво за да се пренесе на друга единка 3. дарител на крв заради… …

  Macedonian dictionary

 • 98игнорира — (лат. ignorare) не обрнува внимание, омаловажи/омаловажува, не зема предвид некого или нешто …

  Macedonian dictionary

 • 99индивидуализација — (лат. individualisatio) 1. издвојување на една личност или единка според нејзините посебни својства 2. земање предвид на особеностите на секоја единка откако ќе се разгледаат сите карактеристики на предметите или на појавите 3. поединечно… …

  Macedonian dictionary

 • 100кокаинист — (шп. cocaina) тој што зема кокаин како дрога …

  Macedonian dictionary